Algemene verkoopvoorwaarden

Ingaande 01/06/2022

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“AV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen door de Verkoper aan niet-professionele kopers (“de Klant”) die de producten willen kopen die door de Verkoper te koop worden aangeboden (“de Producten”) op de website www.cosphi.fr. Op de site worden de volgende producten te koop aangeboden:

Systemen en benodigdheden voor laserstripping en -reiniging

De belangrijkste kenmerken van de Producten, en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en indicaties van de afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de website www.cosphi.fr, die de klant verplicht is te lezen voordat hij bestelt.

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zoals aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de website www.cosphi.fr  en hebben voorrang op elk ander document.

De Klant verklaart dat hij/zij deze GTS heeft gelezen en geaccepteerd door het betreffende vakje aan te vinken voordat hij/zij online een bestelling plaatst op www.cosphi.fr.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

COSPHI Laser, SAS
Aandelenkapitaal van 15.000 euro
Geregistreerd in het handels- en ondernemingsregister van Toulouse onder nummer 911381044
10 Ter route d’Escalquens – 31320 CASTANET TOLOSAN
E-mail : contact.laser@cosphi.fr
Telefoon: 0953923576
Intracommunautair BTW-nummer FR70911381044

ARTIKEL 2 – Prijzen

De Producten worden geleverd tegen de actuele prijzen die worden weergegeven op de website www.cosphi.fr op het moment dat de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd.

Prijzen worden weergegeven in euro’s, exclusief btw en inclusief btw.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper worden toegekend op de website www.cosphi.fr.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens de geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om buiten de geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht, onder de voorwaarden die op de site worden vermeld en die worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De Verkoper stelt een factuur op en overhandigt deze aan de Klant bij levering van de bestelde Producten.

ARTIKEL 3 – Orders

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Producten die hij/zij wil bestellen te selecteren op de website www.cosphi.fr , in overeenstemming met de volgende procedures:

_______________.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd als de prijs volledig is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling op de website www.cosphi.fr vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Klanten kunnen de voortgang van hun bestelling volgen op de site.

Elke annulering van de bestelling door de Klant na aanvaarding ervan door de Verkoper is slechts mogelijk binnen een termijn van maximaal 2 dagen na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en zolang de levering niet heeft plaatsgevonden (onafhankelijk van de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht).

ARTIKEL 3 Bis – Klantruimte – Account

Om een bestelling te kunnen plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd om een account aan te maken (persoonlijke ruimte).

Om dit te doen, moeten zij zich registreren door het formulier in te vullen dat wordt verstrekt wanneer zij hun bestelling plaatsen en zich ertoe verbinden waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken over hun burgerlijke staat en contactgegevens, in het bijzonder hun e-mailadres.

De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Ze worden geïnformeerd dat ze deze kunnen wijzigen door in te loggen op hun account.

Om toegang te krijgen tot hun persoonlijke ruimte en bestelgeschiedenis, moeten klanten zich identificeren met behulp van hun gebruikersnaam en wachtwoord, die hen na registratie worden toegestuurd en die strikt persoonlijk zijn. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe deze op geen enkele wijze openbaar te maken. Als dit niet het geval is, blijft hij/zij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Klanten kunnen zich ook afmelden door naar de speciale pagina in hun persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar: contact.laser@cosphi.fr. Dit zal binnen een redelijke termijn effectief zijn.

In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden kan de website www.cosphi.fr de account van een klant opschorten of zelfs sluiten nadat een ingebrekestelling elektronisch is verstuurd en zonder gevolg is gebleven.

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, heeft de pure en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de Klant tot gevolg.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebeurtenis die te wijten is aan overmacht en die leidt tot een storing van de site of de server, onder voorbehoud van onderbreking of wijziging in geval van onderhoud.

Door een account aan te maken, accepteert u deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt als volgt betaald via beveiligde betaling:

 • betaling per creditcard
 • of betaling per cheque
 • of betaling door overschrijving op de bankrekening van de Verkoper (waarvan de gegevens aan de Klant worden verstrekt bij het plaatsen van de bestelling).

Bij betaling per bankkaart wordt de kaart pas gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt verzonden.

Betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld met behulp van het protocol dat is gedefinieerd door de goedgekeurde betalingsserviceprovider voor banktransacties die worden uitgevoerd op de website www.cosphi.fr.

Als betaling per cheque plaatsvindt, moet deze zijn uitgegeven door een bank in Frankrijk of Monaco.

De cheque wordt geïnd bij ontvangst.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

De Verkoper is niet verplicht om de door de Klant bestelde Producten te leveren als de Klant de prijs niet volledig aan de Verkoper betaalt in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 – Leveringen

De door de Klant bestelde Producten worden geleverd in Frankrijk.

Leveringen vinden plaats binnen 10 werkdagen op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij de bestelling op de site.

Aflevering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product. Behalve in bijzondere gevallen of wanneer een of meer Producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Als de bestelde Producten niet binnen 10 werkdagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om welke reden dan ook, behalve overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden van de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Franse consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van annulering van het contract aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van elke compensatie of inhouding.

Leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder op het adres dat de Klant opgeeft bij het plaatsen van de bestelling en waar de vervoerder gemakkelijk toegang toe heeft.

Wanneer de Klant een vervoerder van eigen keuze heeft ingeschakeld, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de bestelde Producten door de Verkoper zijn overhandigd aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Klant erkent bijgevolg dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en dat hij geen verhaal heeft tegen de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In geval van een specifiek verzoek van de Klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, dat door de Verkoper naar behoren schriftelijk werd aanvaard, zullen de hieraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke bijkomende facturatie, op basis van een vooraf schriftelijk door de Klant aanvaarde raming.

De Klant moet de staat van de geleverde producten controleren. De klant heeft een periode van #254 Maximale periode voor… vanaf de datum van levering om eventuele klachten per post of e-mail in te dienen, vergezeld van alle relevante bewijsstukken (inclusief foto’s). Na het verstrijken van deze termijn en indien niet aan deze formaliteiten is voldaan, worden de Producten geacht conform en vrij van zichtbare gebreken te zijn en kan geen enkele claim geldig door de Verkoper worden aanvaard.

De Verkoper zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde Producten waarvoor de Klant het gebrek aan conformiteit of de zichtbare of verborgen gebreken naar behoren heeft aangetoond, terugbetalen of vervangen, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen L 217-4 en volgende van de Franse Consumentenwet en in deze AV.

De overdracht van de daaraan verbonden risico’s van verlies en beschadiging vindt pas plaats op het moment dat de Klant de Producten fysiek in ontvangst neemt. De Producten reizen daarom op risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant de vervoerder heeft gekozen. In dit opzicht worden de risico’s overgedragen wanneer de goederen worden overgedragen aan de vervoerder.

ARTIKEL 6 – Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de genoemde Producten.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L221-18 van de Franse consumentenwet.
In het geval van contracten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van de eerste goederen.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het bijgevoegde herroepingsformulier en ook beschikbaar op de of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wens tot herroeping wordt uitgedrukt, in het bijzonder per post gericht aan de Verkoper op het postadres of e-mailadres vermeld in ARTIKEL 1 van de AVV.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden gedaan, zodat ze opnieuw als nieuw kunnen worden verzonden, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of incomplete producten worden niet teruggenomen.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten die door de Klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid van de Verkoper – Garanties

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren van :

 • de wettelijke conformiteitsgarantie, voor defecte, beschadigde Producten of Producten die niet overeenstemmen met de bestelling,
 • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik,

Voorzieningen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de consumentenwet

“De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het moment van levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze laatste onder zijn verantwoordelijkheid viel krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de consumentenwet

“Het pand voldoet aan het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, zo ja :

– als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

– het heeft de kwaliteiten die een koper terecht mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L217-12 van de consumentenwet

“Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de datum van levering van de goederen.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

“De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken van de verkochte goederen die deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper deze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij op de hoogte was geweest van deze gebreken.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

“Elke rechtsvordering die voortvloeit uit redhibitory defects moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het defect.

Artikel L217-16 van de Franse consumentenwet.

“Wanneer de koper tijdens de duur van de aan hem bij de aankoop of reparatie van een roerende zaak verleende handelsgarantie de verkoper verzoekt om een reparatie die door de garantie wordt gedekt, wordt een eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopen. Deze periode loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter beschikking wordt gesteld voor reparatie, als het ter beschikking wordt gesteld na het verzoek om service.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte brengen van de non-conformiteit van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken zodra deze worden ontdekt.

De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of laten repareren.

Portokosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en portokosten voor retourzendingen worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Restituties, vervangingen of reparaties van Producten die niet conform of defect blijken te zijn, worden zo snel mogelijk uitgevoerd en uiterlijk binnen 3 maanden nadat de Verkoper de non-conformiteit of het verborgen gebrek heeft geconstateerd. Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of cheque.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 • niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die de Klant moet controleren,
 • in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.
 • De foto’s en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en de Verkoper kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een defect vertonen.

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat het verzamelen van zijn/haar persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van Producten door de Verkoper en voor de overdracht van dergelijke gegevens aan derden met het oog op de levering van Producten. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld om het verkoopcontract uit te voeren.

9.1 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Op de website www.cosphi.fr worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

Een account openen

Bij het maken van een klant-/gebruikersaccount :

Volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling

Als onderdeel van het betalingsproces voor Producten die worden aangeboden op de site www.cosphi.fr, registreert de site financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant.

9.2 Ontvangers van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden door de Verkoper en zijn medecontractanten gebruikt voor de uitvoering van het contract en om de efficiënte verkoop en levering van de Producten te garanderen.

De categorie(ën) van medecontractant(en) is (zijn) :

 • Aanbieders van transportdiensten
 • Dienstverleners van betalingsinstellingen

9.3 Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is de Verkoper, in de zin van de Franse wet inzake gegevensbescherming en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9.4 beperking van verwerking

Tenzij de Klant hier uitdrukkelijk mee instemt, worden zijn of haar persoonlijke gegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

9.5 Bewaartermijn gegevens

De Verkoper bewaart de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, die de verjaringstermijn van de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid dekt.

9.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Verkoper implementeert organisatorische, technische, software- en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Het internet is echter geen volledig veilige omgeving en de Verkoper kan de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet garanderen.

9.7 Implementatie van klant- en gebruikersrechten

Volgens de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben klanten en gebruikers van de website www.cosphi.fr de volgende rechten:

 • Ze kunnen hun gegevens op de volgende manieren bijwerken of verwijderen:

Door in te loggen bij je account, op het tabblad Accountconfiguratie…

 • Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
 • Zij kunnen hun recht op toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
 • Als de persoonlijke gegevens in het bezit van de Verkoper onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
 • Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.
 • Ze kunnen ook vragen om de overdraagbaarheid van gegevens in het bezit van de Verkoper naar een andere dienstverlener.
 • Ten slotte kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de Verkoper.

Deze rechten, mits niet in strijd met het doel van de verwerking, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek per post of e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet binnen maximaal een maand reageren.

Als het verzoek van de Klant wordt geweigerd, moet dit worden gemotiveerd.

De Klant wordt geïnformeerd dat hij of zij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak kan voorleggen aan een gerechtelijke instantie.

De Klant kan worden gevraagd om een vakje aan te vinken waarmee hij akkoord gaat met het ontvangen van informatieve en reclamemails van de Verkoper. Ze hebben altijd de mogelijkheid om hun overeenkomst op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met de Verkoper (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website www.cosphi.fr is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale intellectuele eigendomsrechten.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht – Taal

Deze Algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze AV zijn opgesteld in het Frans. Als ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 12 – Geschillen

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het postadres of e-mailadres van de Verkoper zoals vermeld in ARTIKEL 1 van deze AV.

De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij in geval van een geschil in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op een alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

In dit geval is de aangestelde bemiddelaar

Ombudsdienst voor e-commerce van FEVAD (Franse federatie voor e-commerce en verkoop op afstand)

60 Rue La Boétie – 75008 Parijs

www.mediateurfevad.fr

E-mail: mediateurduecommerce@fevad.com.

Klanten worden er ook op gewezen dat ze gebruik kunnen maken van het Online Dispute Resolution (ODR) platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Alle geschillen die voortvloeien uit de koop- en verkooptransacties die zijn gesloten met toepassing van deze AV en die niet in der minne zijn geschikt tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.